Toán tổ hợp xác suất lớp 11 lý thuyết và bài tập tham khảo

Các công thức về tổ hợp

 Trong Toán học, tổ hợp là cách chọn những phần tử từ một nhóm lớn hơn mà không phân biệt thứ tự. Trong những trường hợp nhỏ hơn có thể đếm được số tổ hợp. Ví dụ cho ba loại quả, một quả táo, một quả cam và một quả lê, có ba cách kết hợp hai loại quả từ tập hợp này: một quả táo và một quả lê; một quả táo và một quả cam; một quả lê và một quả cam.

Toán tổ hợp xác suất
Bộ 10 Đề kiểm tra chương 1 chương 2 đại số 10
  1. Tổ hợp không lặp

Cho tập A gồm n phần tử. Mỗi tập con gồm k (1≤ k ≤ n) phần tử của A được gọi là một tổ hợp chập k của n phần tử.

Theo định nghĩa, tổ hợp chập k của n phần tử là một tập con của tập hợp mẹ S chứa n phần tử, tập con gồm k phần tử riêng biệt thuộc S và không sắp thứ tự. Số tổ hợp chập k của n phần tử bằng với hệ số nhị thức.

Tổ hợp chập k của n phần tử là số những nhóm gồm k phần tử được lấy ra từ n phần tử mà giữa chúng chỉ khác nhau về thành phần cấu tạo chứ không quan trọng về thứ tự sắp xếp các phần tử. Các nhóm được coi là giống nhau nếu chúng có chung thành phần cấu tạo. VD: {1;2;3} và {2;1;3} là giống nhau.

voh.com.vn-to-hop-xac-suat-1
  1. Tổ hợp lặp

Cho tập A = {a1; a2; ….; anvà số tự nhiên k bất kỳ. Một tổ hợp lặp chập k của n phần tử là một tập hợp gồm k phần tử, trong đó, mỗi phần tử là một trong n phần tử của A.

voh.com.vn-to-hop-xac-suat-2

Công thức của tổ hợp lặp

Các công thức về xác suất

voh.com.vn-to-hop-xac-suat-3

Công thức và tính chất của xác suất

Trong đó:

  • A, B là các biến cố
  • n(A): là số phần tử của biến cố A
  • n (Ω): là số phần tử của không gian mẫu
  • p(A): là xác suất của biến cố A
  • p(B): là xác suất của biến cố B

Tài liệu tham khảo